AKTUALNOŚCI

05 kwietnia 2016

Nagroda EuroPCom 2016

Konferencja jest miejscem spotkań menedżerów i specjalistów ds. komunikacji oraz władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich. Wykłady, dyskusje i warsztaty interaktywne koncentrują się na głównych wyzwań dla europejskiej komunikacji publicznej.


Organizatorem wydarzenia jest Komitet Regionów we współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.


Program tegorocznej Konferencji dostępny będzie w czerwcu, jednak już teraz można przesyłać zgłoszenia do konkursu o Europejska Nagroda Komunikacji Publicznej (ang. The European Public Communication Awards), która będzie wręczana trakcie Konferencji za wybitne strategie informacyjne i komunikacyjne dotyczące Unii Europejskiej.


Nagroda jest przyznawana za najlepszy produkt, kampanię czy strategię komunikacyjną z 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin zgłoszeń. Kampanie informacyjne biorące udział w konkursie muszą być związane z aktualnym programem politycznym i inwestycyjnym UE oraz nawiązywać do priorytetów komunikacyjnych UE.


Nagrody mogą otrzymać władze administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ze wszystkich krajów członkowskich UE oraz krajów kandydujących. Agencje komunikacyjne, NGO, partie polityczne czy inne organizacje mogą być partnerami nagradzanych projektów. Laureaci konkursu będą zaproszeni do wzięcia udziału w październikowej konferencji w roli mówców.

 

Zgłoszenie projektu do konkursu powinno zawierać krótki opis kampanii (maksymalnie 2 strony A4), w którym powinny znaleźć się:


- cel oraz kontekst kampanii;

- główne produkty i akcje;

- partnerzy, ramy czasowe oraz budżet;

- ocena rezultatów.


Do zgłoszenia można dołączyć linki internetowe, materiały audiowizualne itd.


Powinno ono także zawierać dane osoby, która w razie wytypowania będzie mogła zaprezentować projekt w trakcie tegorocznej konferencji EuroPCom.


Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2016 roku adres mailowy: europcom@cor.europa.eu


Kampanie będą oceniane przez Radę Doradczą EuroPCom na podstawie następujących kryteriów:


•    Wpływ i efektywność kampanii (dodatkowe punkty można otrzymać za kampanie długoterminowe);

•    Kreatywność i innowacyjność (przekaz, wykorzystanie mediów, styl itp.);

•    Zgodność z szerszą strategią korporacyjną oraz wielopoziomowym partnerstwem;

•    Zgodność z priorytetami UE w dziedzinie komunikacji.


Więcej informacji na temat konferencji EuroPCom można znaleźć pod adresem:
http://cor.europa.eu/pl/events/europcom/Pages/europcom-2016-conference.aspx


Szczegółowe informacje nt. nagrody można uzyskać pod adresem: europcom@cor.europa.eu lub w załączniku.


Źródło: KR