AKTUALNOŚCI

09 stycznia 2019

„Spójność to wspólna europejska wartość” - prezydencja rumuńska w Radzie UE

Prezydencja rumuńska w Radzie UE

Z początkiem roku Rumunia po raz pierwszy od momentu przystąpienia do UE w 2007 r. przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie UE.  To właśnie w nadchodzących miesiącach Rumunia, jak i wszystkie kraje członkowskie będą musiały sprostać wyzwaniom wynikającym z Brexitu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz  ostatniej fazy negocjacji nad kształtem unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Działania rumuńskiej prezydencji będą skupiać się na następujących obszarach priorytetowych:

- ,,Europa spójności” (wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Społecznych, promocja badań, innowacji, cyfryzacji i łączności, końcowe negocjacje na temat wieloletnich ram finansowych 2021-2027);

- ,,Bezpieczniejsza Europa” (wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, dalsza walka z terroryzmem, ułatwienie działań Prokuratury Europejskiej, analiza kwestii migracyjnych);

- ,,Europa jako silniejszy podmiot globalny” (działania na rzecz wzmacniania zdolności obronnych i bezpieczeństwa UE, z naciskiem na partnerstwo z NATO, wspieranie rozwoju działań w obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, promowanie spójnych i skoordynowanych działań w sąsiedztwie UE, promowanie interesów komercyjnych UE przez modernizację systemu handlowego i poszerzenie umów o partnerstwie gospodarczym);

- ,,Europa wspólnych wartości” (skoncentrowanie się na walce z rasizmem, nietolerancją, ksenofobią, populizmem, antysemityzmem oraz przeciwdziałanie mowie nienawiści, wspieranie działań mających na celu progres społeczny, propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn, zapewnienie lepszego dostępu do edukacji oraz walka z dyskryminacją ze względu na płeć w pracy i biznesie, a także eliminacja różnić w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn).

1 lipca 2019 roku prezydencję w Radzie Europy obejmie Finlandia, a następnie Chorwacja.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.romania2019.eu/home/