AKTUALNOŚCI

19 stycznia 2018

Sesja Plenarna PE - Posłowie ustalili ambitne cele w zakresie czystszego i bardziej wydajnego wykorzystania energii.

Sesja Plenarna PE - Posłowie ustalili ambitne cele w zakresie czystszego i bardziej wydajnego wykorzystania energii.

 

Wczoraj, 18-ego stycznia zakończyła się pierwsza w tym roku sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. W ciągu 4 dni, w Strasburgu, posłowie debatowali i głosowali m.in. nad takimi tematami jak: czysta energia, przyszłość Europy, promowanie energii ze źródeł odnawialnych i.in.

Parlament zatwierdził wnioski komisji dotyczące wiążących celów na poziomie UE: poprawa efektywności energetycznej o 35%, co najmniej 35% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto oraz 12% udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2030 roku. Aby osiągnąć te ogólne cele, państwa członkowskie UE są proszone o ustalenie własnych krajowych celów, które będą monitorowane i osiągane zgodnie z projektem ustawy o systemie zarządzania Unią Energetyczną.

35% wiążący cel UE w zakresie efektywności energetycznej

Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, Parlament głosował za przyjęciem minimum 35% wiążącego celu UE oraz orientacyjnych poziomów krajowych. Cel ten należy rozważyć na podstawie przewidywanego zużycia energii w 2030 r. Zgodnie z modelem PRIMES (symulując zużycie energii i system zaopatrzenia w energię w UE). 

Projekt ustawy o efektywności energetycznej został zatwierdzony 485 głosami za, przy 132 głosach przeciw oraz 58 głosach wstrzymujących się.

Energia odnawialna: 35% wiążący cel

Głosując nad odrębnym aktem prawnym, przyjętym 492 głosami za, przy 88 głosach przeciw  i 107 wstrzymujących się, posłowie do PE oświadczyli, że udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić 35% zużycia energii w UE w 2030 r. Należy także wyznaczyć cele krajowe, od których Państwa Członkowskie mogłyby odejść maksymalnie o 10% pod pewnymi warunkami.

Transport: bardziej zaawansowane biopaliwa, olej palmowy zostanie wycofany do 2021 r

W 2030 r. każde państwo członkowskie będzie musiało zapewnić, że 12% energii zużywanej w transporcie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Udział tzw. biopaliw "pierwszej generacji" (wyprodukowanych z upraw żywnościowych i paszowych) powinien zostać ograniczony do poziomów z 2017 r., maksymalnie 7% w transporcie drogowym i kolejowym. Europosłowie chcą również zakazu używania oleju palmowego od 2021 roku.

Udział zaawansowanych biopaliw (które mają mniejszy wpływ na użytkowanie gruntów niż uprawy oparte na uprawach żywnościowych), odnawialnych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, paliw kopalnych opartych na odpadach i odnawialnej energii elektrycznej będzie musiał wynosić co najmniej 1,5% w 2021 r., wzrastając do 10% w 2030 r.

Stacje ładowania

Do 2022 r. 90% stacji paliw na drogach sieci transeuropejskich powinno być wyposażonych w punkty ładowania o wysokiej mocy dla pojazdów elektrycznych - mówią posłowie do PE.

Biomasa

Posłowie chcą, aby systemy wsparcia dla energii odnawialnej z biomasy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć zachęcania do niezrównoważonego wykorzystania biomasy do produkcji energii, jeśli istnieją lepsze zastosowania przemysłowe lub surowcowe. Do produkcji energii, priorytetem powinno być spalanie odpadów drzewnych i pozostałości.

Energia wytwarzana przez konsumentów i wspólnota energetyczna

Parlament chce zagwarantować, że konsumenci wytwarzający energię elektryczną w swoich lokalach będą mogli ją konsumować oraz instalować systemy jej przechowywania bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat i podatków.

Mandat negocjacyjny posłów do PE również zwraca się do państw członkowskich o ocenę istniejących przeszkód w zużywaniu energii produkowanej w pomieszczeniach konsumenta, promowanie takiej konsumpcji oraz zapewnienie, aby konsumenci, w szczególności gospodarstwa domowe, mogli przyłączyć się do wspólnot energii odnawialnej bez podlegania nieuzasadnionym warunkom lub procedurom.

Plany krajowe i rola Komisji UE

Aby zrealizować cele Unii Energetycznej, do 1 stycznia 2019 r., a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie musi powiadomić Komisję Europejską o zintegrowanym krajowym planie energetyczno-klimatycznym. Pierwszy plan musi obejmować okres od 2021 r. do 2030 r. Powyższe plany muszą obejmować dziesięcioletni okres bezpośrednio po zakończeniu okresu objętego poprzednim planem.

Komisja dokona oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, a także może wydać zalecenia lub podjąć działania naprawcze, jeśli uzna, że ​​dokonano niewystarczających postępów lub podjęto niewystarczające działania.

Rezolucja w sprawie systemu zarządzania Unią Energetyczną została przyjęta 466 głosami za, przy 139 głosach przeciw oraz 38 głosach wstrzymujących się.

Następne kroki

Negocjacje z Radą mogą rozpocząć się natychmiast, ponieważ w dniu 26 czerwca 2017 Komisja zatwierdziła ogólne podejście do kwestii efektywności energetycznej, a 18 grudnia 2017 w sprawie odnawialnych źródeł energii i zarządzania Unią Energetyczną.

 

Źródło: www.europarl.europa.eu