AKTUALNOŚCI

18 lutego 2016

Zaproszenie so składania wniosków EaSI

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego zaprasza do składania wniosków dot. konkursu „Targeted mobility scheme-Your first EURES job" w ramach programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest wspieranie zatrudnienia młodych ludzi w wieku 18-35 lat, szczególnie pod względem swobodnego przepływu pracowników na terenie UE, EFTA / EOG, a także wspieranie transgranicznych usług pośrednictwa pracy dla praktykantów i stażystów oraz ułatwienia swobodnego przejścia z okresu kształcenia na rynek pracy. Program ma także wspierać poszukiwania wykwalifikowanych kandydatów na trudne do obsadzenia stanowiska.


Dofinansowane działania powinny skupiać się przede wszystkim na młodych ludziach oraz na przedsiębiorstwach (w szczególności MŚP) i powinny być dostosowane do potrzeb rynku pracy.


Beneficjentami środków mogą być konsorcja utworzone przez co najmniej siedem organizacji uczestniczących ( z 7 krajów), z których co najmniej pięć organizacji musi być związanych z EURES* (członkowie EURES, partnerzy EURES itd.).


Termin składania wniosków upływa 18 marca 2016 roku.


Środki przeznaczone na dofinansowania wniosków wyniosą 6,000,000 euro. Dofinansowanie projektów może wynieść maksymalnie 95% kosztów.


Szczegóły dotyczące ogłoszenia

-----------------------------------------------
*EURES (EURopean Employment Services, Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.


Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.


Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:
• międzynarodowe pośrednictwo pracy,
• informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
• identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

 

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.
Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (European Union Programme for Employment and Social Innovation EaSI) na lata 2014-2020, to program Komisji Europejskiej, którego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. Ma on między innymi służyć zapewnieniu odpowiedniej opieki społecznej, przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz polepszaniu warunków pracy.


Źródło: Komisja Europejska, EURES Polska