COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Program rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku i będzie trwać przez 7 lat, tj. do roku 2020. Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

Program COSME stanowi w znacznym stopniu kontynuację Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP) realizowanego w latach 2007-2013 w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP).

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY COSME

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za sporządzanie rocznych priorytetów programu, ale jego realizacja jest częściowo przekazana agencji wykonawczej, Europejskiej Agencji ds. MŚP (EASME). Instrumenty finansowe Cosme są prowadzone przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU

 • Instrumenty finansowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania
 • Instrument Gwarancji Kredytowych,
 • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu.
 • Działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej zintegrowane usługi
 • na rzecz przedsiębiorców.

Cele Programu COSME

COSME ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 • poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • poprawę dostępu do rynków wewnątrz Unii, ale także na poziomie globalnym,
 • poprawę warunków ramowych działalności przedsiębiorstw
 • promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

OBSZAR WSPARCIA W RAMACH COSME

COSME przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

 • udzielanie gwarancji kredytowych dla MŚP mających trudności w uzyskaniu pożyczki z systemu bankowego,
 • zapewnienie kapitału dla funduszy, kapitału podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw zapewniając inwestycje w ich rozbudowę,
 • dostęp do bezpłatnych informacji praktycznych i bezpośrednich usług dla firm szukających partnerów, finansowania, informacji na temat nowych rynków, programów unijnych i prawodawstwa,
 • działania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę warunków ramowych dla przedsiębiorstw,
 • benchmarking i badania w celu pogłębienia wiedzy i monitorowania sektorów przemysłu na poziomie europejskim lub światowym, lub związaną z MŚP polityką w Europie.

UZYSKANIE DOSTĘPU DO FUNDUSZY COSME

 • za pośrednictwem lokalnego partnera sieci Enterprise Europe Network,
 • poprzez lokalnych pośredników finansowych gwarancji kredytowych lub kapitału podwyższonego ryzyka. Ich adresy znajdują się na stronie:http://www.access2finance.eu/
 • poprzez zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do składania ofert, opublikowane na stronie programu.

Źródła informacji na temat Programu COSME

Informacje na temat Programu COSME i innych funduszy UE, a także praktycznego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, można uzyskać od sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, od lokalnych partnerów sieci Enterprise Europe Network w ponad 600 biurach w UE i poza nią, współfinansowanych przez Program COSME. Informacje dostępne są również na stronie internetowej programu: http://ec.europa.eu/enterprise/cosme