Erasmus+

Program Erasmus+ to program oferujący wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Ma na celu rozwijanie umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizację systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Całkowity budżet na lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro.

12 grudnia 2013 roku Erasmus + został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Program wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. zajmując miejsce siedmiu wcześniejszych programów realizowanych w latach 2007-2013: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Erasmus+ ma na celu wykroczenie poza zakres wspomnianych programów przez promowanie synergii i wzajemnego inspirowania się w różnych dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży, eliminowanie sztucznych granic między poszczególnymi działaniami i projektami, wspieranie nowych pomysłów, przyciąganie nowych podmiotów ze środowiska pracy i społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie nowych form współpracy. Co za tym idzie, wprowadza wiele uproszczeń tak, aby ułatwić dostęp do funduszy edukacyjnych.

TRZY KLUCZOWE AKCJE

Działania w ramach programu Erasmus + realizowane są poprzez następujące akcje kluczowe:

AKCJA 1- MOBILNOŚĆ

W ramach tej akcji wspierane są:

 • mobilność osób uczących się i kadry: możliwości podjęcia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju przez studentów i uczniów, praktykantów/stażystów, osoby młode i wolontariuszy, a także profesorów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
 • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: zintegrowane programy studiów wyższych oferowane przez konsorcja instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie;
 • kredyty dla studentów studiów magisterskich Erasmus+: studenci studiów wyższych z krajów uczestniczących w programie mogą otrzymać pożyczkę wspieraną w ramach programu w celu podjęcia studiów magisterskich za granicą. Studenci powinni ubiegać się o pożyczki w krajowych bankach lub agencjach udzielających pożyczek studenckich.

AKCJA 2: WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I DOBRYCH PRAKTYK

 • transnarodowe partnerstwa strategiczne mające na celu opracowywanie inicjatyw odnoszących się do jednej lub kilku dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz promowanie innowacji, wymiany doświadczeń i know-how między różnymi rodzajami organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą lub innymi stosownymi dziedzinami. Wspierane są określone działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu;
 • sojusze na rzecz wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami, które mają na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zatrudnialności, wymiany wiedzy lub nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego;
 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych, w ramach których wspiera się opracowywanie i prowadzenie wspólnych programów szkolenia zawodowego, programów oraz metod nauczania i szkolenia w oparciu o dowody wskazujące na tendencje w określonym sektorze gospodarki oraz umiejętności niezbędne w celu wykonywania pracy w co najmniej jednej dziedzinie zawodowej;
 • projekty z zakresu budowania potencjału, w ramach których wspiera się współpracę z krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży. Projekty z zakresu budowania potencjału mają na celu wspieranie procesów modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji i systemów. W niektórych kwalifikujących się krajach partnerskich wspierane są działania dotyczące mobilności w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celów projektu;
 • platformy informatyczne, takie jak eTwinning, Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy, oferujące wirtualną przestrzeń współpracy, bazy danych dotyczące możliwości, udział we wspólnotach praktyków oraz inne usługi online dla nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, praktyków w dziedzinie kształcenia szkolnego i edukacji dorosłych oraz dla osób młodych, wolontariuszy i osób pracujących z młodzieżą w Europie i poza jej granicami

AKCJA 3: WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK

 • wiedza w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży do celów kształtowania polityki opartej na wynikach badań oraz monitorowania ram strategii „Europa 2020”, w szczególności:
 • analiza dotycząca poszczególnych krajów i analiza tematyczna, w tym dzięki współpracy z sieciami akademickimi;
 • partnerskie uczenie się i wzajemne oceny za pomocą otwartych metod koordynacji w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • inicjatywy na rzecz polityki innowacyjności mające na celu pobudzanie rozwoju innowacyjnej polityki zainteresowanych stron oraz umożliwianie organom publicznym badania skuteczności innowacyjnych polityk w sytuacjach rzeczywistych na podstawie solidnych metod oceny;
 • wsparcie narzędzi polityki europejskiej w celu zwiększenia przejrzystości oraz ułatwienia uznawania umiejętności i kwalifikacji, a także w celu transferu punktów, aby wspierać zapewnianie jakości, walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, zarządzanie umiejętnościami i poradnictwo. Przedmiotowa akcja obejmuje również wsparcie sieci, które ułatwiają ogólnoeuropejskie wymiany, mobilność edukacyjną i zawodową obywateli oraz rozwój elastycznych ścieżek kształcenia obejmujących różne dziedziny kształcenia, szkolenia i w zakresie młodzieży;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi dysponującymi uznaną wiedzą fachową i zdolnościami analitycznymi (takimi jak OECD i Rada Europy) w celu zwiększenia wpływu i wartości dodanej polityk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • dialog z zainteresowanymi stronami, promowanie polityki i programu wraz z organami publicznymi, organizatorami i zainteresowanymi stronami w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży są niezbędne w celu upowszechniania wiedzy na temat strategii „Europa 2020”, ET 2020, strategii UE na rzecz młodzieży oraz innych europejskich programów polityki dla konkretnych sektorów, a także zwiększania zewnętrznego wymiaru polityki UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Mają one kluczowe znaczenie dla rozwoju zdolności zainteresowanych stron do konkretnego wspierania realizacji strategii politycznych poprzez pobudzanie skutecznego wykorzystywania wyników programu i wywieranie wymiernego wpływu.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji, program będzie dotyczył również specyficznych działań w obszarze szkolnictwa wyższego pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

W RAMACH DZIAŁAŃ „JEAN MONNET” WSPIERANE BĘDĄ:

 • akademickie moduły, katedry i centra doskonałości mające na celu pogłębianie nauczania w ramach studiów w zakresie integracji europejskiej stanowiących część programu nauczania instytucji szkolnictwa wyższego oraz prowadzenie, monitorowanie i nadzorowanie badań nad treściami dotyczącymi UE również w odniesieniu do innych poziomów kształcenia, takich jak doskonalenie zawodowe nauczycieli i kształcenie obowiązkowe. Przedmiotowe akcje mają również na celu zapewnienie dogłębnego nauczania na temat integracji europejskiej osobom mającym w przyszłości zawodowo zajmować się dziedzinami, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, a jednocześnie mają one na celu wspieranie młodego pokolenia nauczycieli i badaczy z zakresu integracji europejskiej, zapewnianie im doradztwa i opieki pedagogicznej;

 • Debata orientacyjna ze światem akademickim wspierana poprzez:

  • sieci mające na celu wzmocnienie współpracy między różnymi uniwersytetami w całej Europie i na świecie, wspieranie współpracy i stworzenie platformy wymiany specjalistycznej wiedzy z podmiotami publicznymi i służbami Komisji na tematy o istotnym znaczeniu dla UE;

  • projekty z zakresu innowacji i wzajemnego inspirowania się oraz rozpowszechniania treści dotyczących UE służących pobudzaniu dyskusji, refleksji nad kwestiami dotyczącymi UE oraz zwiększaniu wiedzy o UE i zachodzących w niejprocesach;

  • Wsparcie instytucji i stowarzyszeń w celu organizowania i prowadzenia działalności statutowej stowarzyszeń zajmujących się studiami nad UE i kwestiami dotyczącymi UE oraz w celu informowania opinii publicznej o faktach dotyczących UE wraz ze zwiększaniem europejskiej aktywności obywatelskiej. W ramach działań „Jean Monnet” zapewnia się również dotacje na działalność wyznaczonym instytucjom, które realizują cele o znaczeniu europejskim;

  • badania i konferencje mające na celu zapewnienie decydentom nowych informacji i konkretnych sugestii za pośrednictwem krytycznych, niezależnych opinii akademickich oraz mające na celu odzwierciedlenie bieżących problemów UE, w szczególności poprzez coroczne główne konferencje międzynarodowe na tematy mające w dużym stopniu charakter polityczny z udziałem decydentów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i czołowych pracowników akademickich.

W RAMACH AKCJI W DZIEDZINIE SPORTU WSPIERANE BĘDĄ:

 • współpraca partnerska promująca uczciwości w sporcie (antydoping, walka z ustawianiem wyników zawodów sportowych, ochrona małoletnich),

 • wspieranie innowacyjnych podejść do wdrażania zasad UE dotyczących dobrego zarządzania w sporcie, strategii UE w dziedzinie włączenia społecznego i równości szans,

 • zachęcanie do uczestnictwa w aktywności sportowej i fizycznej (wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej, wolontariatu, zatrudnienia w sporcie, a także kształcenie i szkolenie w sporcie) oraz wspieranie wdrażania wytycznych UE dotyczących kariery dwutorowej sportowców;

 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Działania w tym zakresie obejmują organizację działań szkoleniowych dla sportowców i wolontariuszy w okresie poprzedzającym imprezę, ceremonii otwarcia i zamknięcia, zawodów sportowych, działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów) oraz realizację działań związanych ze skutkami danej imprezy, takich jak oceny lub działania następcze; lepsze wykorzystanie wyników badań przy kształtowaniu polityki dzięki badaniom, gromadzeniu danych, ankietom; sieciom; konferencjom i seminariom, za pośrednictwem których rozpowszechnia się dobre praktyki z krajów uczestniczących w programie i organizacji sportowych i które wzmacniają sieci na szczeblu UE tak, by członkowie tych sieci na szczeblach krajowych korzystali z synergii i wymiany ze swoimi partnerami;

 • dialog z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami, w ramach którego głównym wydarzeniem jest coroczne Forum Sportowe UE oraz wsparcie na rzecz imprez sportowych związanych z prezydencją organizowanych przez państwa członkowskie UE sprawujące prezydencję UE.

PRIORYTETY

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie". Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność - wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

UCZESTNICY PROGRAMU

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków - program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

 • Programme countries - kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia
 • Partner countries - kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) - kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
 • Pozostałe kraje - udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Z nowego programu mogą korzystać zarówno studenci, jak i inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie (w tym uczący się dorośli) i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego/trenerzy, pracownicy młodzieżowi (ang. youth workers) i wolontariusze, 
a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

AGENCJA WYKONAWCZA

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+.

W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.

WŁADZA KRAJOWA

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

NARODOWA AGENCJA

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU ERASMUS +:

 • Erasmus+ umożliwi ponad 4 mln Europejczyków odbycie studiów, szkoleń, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracę w ramach wolontariatu za granicą.

 • W ramach tego programu wsparcie otrzymają międzynarodowe projekty partnerskie, realizowane przez instytucje i organizacje zajmujące się edukacją, szkoleniami oraz młodzieżą. Ich działania będą poświęcone pogłębianiu współpracy między światem edukacji a światem pracy zawodowej i zbliżaniu ich do siebie celem rozwiązania problemu niedoboru kwalifikacji, z którym obecnie borykamy się w Europie.

 • Erasmus+ będzie również wspierać krajowe wysiłki na rzecz modernizacji systemu edukacji, szkolenia i polityki ds. młodzieży. W dziedzinie sportu wsparcie otrzymają projekty poświęcone dyscyplinom masowym i wyzwaniom o skali międzynarodowej, takim jak np. zwalczanie ustawiania wyników wydarzeń sportowych, dopingu, przemocy i rasizmu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU ERASMUS+?

 • 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże;

 • 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą;

 • 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą;

 • 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych;

 • ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;

 • ponad 25 tys. studentów otrzyma stypendia na wspólne studia magisterskie, które oznaczają studia w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą;

 • 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy;

 • 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy" i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych", zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność 
  i przedsiębiorczość;

 • wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

Terminy składania wniosków http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Przewodnik po programie Erasmus + w języku polskim

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Erasmus+ Edukacja szkolna (dawniej Comenius) | tel. 22 463 10 40 lub e-mail:se@erasmusplus.org.pl
 • Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (dawniej Leonardo da Vinci) | tel. 22 463 10 70 lub e-mail: vet@erasmusplus.org.pl
 • Erasmus+ Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus) | tel. 22 463 10 50 lub e-mail:he@erasmusplus.org.pl
 • Erasmus+ Edukacja dorosłych (dawniej Grundtvig) | tel. 22 463 10 60 lub e-mail:ae@erasmusplus.org.pl
 • Erasmus+ Młodzież (dawniej program „Młodzież w działaniu”) | tel. 22 463 10 80 lub e-mail: yia@erasmusplus.org.pl

W sprawie projektów centralnych (w tym Erasmus+ Sport; Jean Monnet)  należy kontaktować się bezpośrednio z agencją wykonawczą w Brukseli.http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem | tel. 22 46 31 267/418 lub wysyłając e-mail na adres: centralne@erasmusplus.org.pl

Kontakt w sprawie formularzy wniosków/PIC/ECAS i URF | eforms@erasmusplus.org.pl

Kontakt z sekretariatem | kontakt@erasmusplus.org.pl