Europa dla Obywateli

Europa dla Obywateli 2014-2020 to kontynuacja realizowanego pod tą samą nazwą programu w perspektywie finansowej 2007 - 2013. Program wspiera budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie integracji europejskiej. W programie na lata 2014 - 2020 większy nacisk zostanie położony na współpracę Komisji Europejskiej z instytucjami zarządzającymi innymi programami unijnym, w tym zwiększenie koordynacji tworzonego prawa, aby stawało się ono bardziej przyjazne obywatelowi.

Budżet programu wynosi 185 468 000 euro.

Cele programu realizowane będą poprzez następujące działania:

Pamięć i obywatelstwo europejskie: wsparcie projektów wspierających debatę nt. Europejskiej integracji i historii na szczeblu międzynarodowym, w celu podkreślenia wagi lokalnych wydarzeń i miejsc historycznych w historii Europy. W kontekście 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej, priorytetowo traktowane będą projekty zwracające uwagę na postawy nietolerancji, które doprowadziły do zbrodni przeciwko ludzkości, a także na konsekwencje II Wojny Światowej dla kształtu Europy.
Maksymalna kwota dotacji: 100 000 euro, czas trwania projektu: 18 miesięcy

Partycypacja społeczna i demokratyczne zaangażowanie: wsparcie inicjatyw zmierzających do zwiększenia zrozumienia i zaangażowania społeczeństwa w unijną politykę. Działanie to ma także na celu budować poczucie solidarności, wzmacniać zaangażowanie społeczne i tworzyć możliwości wolontariatu. W związku z kryzysem ekonomicznym oraz w kontekście niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w 2015 r. za szczególnie ważne uznano zagadnienia związane z debatą na temat przyszłości Europy w oczach jej obywateli. Debata ta powinna być oparta na dotychczasowych doświadczeniach Europy.

W ramach komponentu partycypacja społeczna wyróżniono 3 rodzaje działań:

  • Partnerstwo miast – projekty skupiające obywateli z miast partnerskich, mobilizacja obywateli na poziomie lokalnym i UE w celu omówienia konkretnych problemów. Maksymalna kwota dotacji: 25 000 euro, czas trwania projektu: 21 dni.
  • Sieci miast - dofinansowanie dla gmin i stowarzyszeń pracujących razem w perspektywie długoterminowej, pragnących rozwijać sieci miast, aby ich współpraca była bardziej zrównoważona. Maksymalna kwota dotacji: 150 000 euro, czas trwania projektu: 24 miesiące.
  • Projekty społeczeństwa obywatelskiego - projekty skupiające obywateli do realizacji działań bezpośrednio związanych z polityką UE, umożliwiające bezpośrednie uczestnictwo w procesie tworzenia polityki. Dofinansowane działania mogą obejmować: promowanie społecznego zaangażowania i solidarności, zbieranie opinii, wolontariat. Maksymalna kwota dotacji 150 000 euro, czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Program skierowany jest do:

  • jednostek administracji publicznej
  • jednostek sektora finansów publicznych
  • organizacji pozarządowych
  • uczelni
  • organizacji pożytku społecznego

Wnioski na projekty pamięci europejskiej od roku 2015 mają jeden termin aplikowania - w roku 2015 jest to 2 marca. W roku 2015 Projekty społeczeństwa obywatelskiego również można składać tylko w jednym naborze, 2 marca 2015.

Wnioski o dofinansowanie partnerstw miast i sieci miast partnerskich w latach 2015-2020 można składać w dwóch terminach: 1 marca (2 marca w roku 2015) i 1 września.

Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej programowi.

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce (ECP Poland)
Al. Ujazdowskie 41 (wejście główne) 
00-540 Warszawa 
tel: +48 22 111 00 14 
+48 22 447 61 74 
www.europadlaobywateli.pl 
edo@iam.pl