Horyzont 2020

Horyzont 2020 to nowy europejski program finansowania, za pomocą którego wdrażane będą założenia „Unii Innowacji" - jednej z inicjatyw flagowych strategii „Europa 2020". Został on wprowadzony poprzez komunikat Komisji Europejskiej KOM(2011) 808. Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji;

 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP);

 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA (24 441,1 MLN EURO)

Priorytet Doskonała baza naukowa (Excellent science) ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

Składa się z następujących celów szczegółowych:

 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC);
 • przyszłe i powstające technologie (FET);
 • działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA);
 • europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury.

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE (17 015,5 MLN EURO)

Priorytet Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.

Składa się on z następujących celów szczegółowych:

 • wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych;
 • dostęp do finansowania ryzyka;
 • innowacje w MŚP.

WYZWANIA SPOŁECZNE (29 679 MLN EURO)

Priorytet Wyzwania społeczne (Societal challenges) jest odpowiedzią na priorytety polityki 
i najważniejsze wyzwania społeczne, określone w strategii „Europa 2020”.

Priorytet obejmie następujące wyzwania:

 • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka;
 • bezpieczna, czysta i efektywna energia;
 • inteligentny, zielony i zintegrowany transport;
 • działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce;
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa;
 • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

BENEFICJENCI (MOGĄCY UBIEGAĆ SIĘ O GRANTY)

 • naukowcy indywidualni na każdym etapie kariery naukowej;
 • zespoły naukowe i badawcze;
 • podmioty/ jednostki naukowe i badawcze;
 • instytucje z sektora nauki i przemysłu;
 • podmioty prywatne i publiczne;
 • przedsiębiorstwa każdego typu (mikro, małe, średnie, duże);
 • inne podmioty posiadające osobowość prawną.

ZASADY UCZESTNICTWA

Participant Portal to strona przygotowana przez Komisję Europejską. To specjalny portal dla uczestników, gdzie znajdują się informację o tym, jak przygotować wniosek i ubiegać się 
o finansowanie badań UE; jak znaleźć konkurs i partnerów. Znajdują się tam również narzędzia, które umożliwią złożenie wniosku, a potem przygotowanie raportu.

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 zostały znacząco uproszczone 
w porównaniu z zasadami obowiązującymi w poprzednich programach ramowych, poprzez wprowadzenie m.in.:

 • jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników;
 • podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych – do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%);
 • stałego ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych;
 • kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania;
 • braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie;
 • szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta;
 • zasady, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 8 miesięcy;
 • zmodyfikowanej strategii w zakresie audytów, nakierowanej na zapobieganie nadużyciom;
 • zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

W programie Horyzont 2020 utrzymane zostały generalne zasady uczestnictwa stosowane w poprzednich programach ramowych, tj.:

 • projekty będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym;
 • we wskazanych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne: granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), niektóre działania Marii Skłodowskiej-Curie, instrument dla MŚP oraz działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA);
 • najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej;
 • jakość projektów będzie oceniana przez niezależnych ekspertów;
 • podstawowe kryteria oceny to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość);
 • projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value).

PUNKT KONTAKTOWY W POLSCE PROGRAMU HORYZONT 2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ W WARSZAWIE

ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
www.kpk.gov.pl

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE POLITECHNIKA ŚLĄSKA

ul. Banacha 10
44-100 Gliwice
http://www.rpk.polsl.pl
rpk@polsl.pl

Więcej informacji o programie na stronie Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en