Kreatywna Europa

Nowy program Komisji Europejskiej Kreatywna Europa 2014 – 2020 wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku. Jego budżet wynosi 1,46 mld euro, co oznacza że wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie, jest o 9% wyższe ni niż w poprzednim okresie programowania.

Komisja Europejska zakłada iż program ten umożliwi dofinansowanie przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln euro.

Program Kreatywna Europa obejmuje podprogram KULTURA i podprogram MEDIA. Pierwszy ma zapewniać dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa i innych dziedzin, a drugi - kin i sektora audiowizualnego. Nowy komponent międzysektorowy umożliwi wsparcie współpracy w zakresie polityki, środków przekrojowych oraz nowego instrumentu gwarancji finansowych, który zacznie obowiązywać od 2016 r.

Z programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra", nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers" oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej).

Przynamniej 56% budżetu programu zostanie przeznaczone na podprogram MEDIA i co najmniej 31% - na podprogram „Kultura". Zasadniczo odzwierciedla to obecne proporcje w finansowaniu tych dwóch obszarów. Maksymalnie 13% budżetu zostanie przydzielone na komponent międzysektorowy.

KULTURA

Terminy naboru wniosków, dla komponentu Kultura przedstawiają się następująco:

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

Granty przeznaczone są dla organizacji, istniejących od min. 2 lat, na realizację projektów na okres do 4 lat. Wyróżnia się dwa rodzaje grantów: małe do 200 tys. euro (dofinansowanie w wysokości do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów biorących udział w programie) oraz granty duże do 2 mln. euro (dofinansowanie do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów biorących udział w programie). Granty w zakresie: tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej, współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej, dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania, ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców.

Terminy składania wniosków:
- październik 2015 r.

SIECI WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ

Granty przyznawane są na działania sieci istniejących minimum 2 lata, zrzeszających przynajmniej 15 członków z 10 lub więcej krajów (nie są to granty operacyjne) w zakresie wymiany doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji etc. (granty do 250 tys. euro - do 80% budżetu)

Termin składania wniosków (ostatni w okresie 2014-2020):
- Październik 2016 r. (ogłoszenie naboru w lipcu 2016 r.)

PLATFORMY

Granty w wysokości do 500 tys. euro (dofinansowanie do 80% budżetu) są przeznaczone na działania nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów, przeznaczone dla platform posiadających osobowość prawną funkcjonujących min. 2 lata składających się z min. 11 członków z przynajmniej 10 krajów.

Termin składania wniosków
- Październik 2016 r. (ogłoszenie naboru w lipcu 2016 r.)

TŁUMACZENIA LITERACKIE

Graty przeznaczone są dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata i zakładają wsparcie do 100 tys. euro (tzw. Projekty dwuletnie, do 50% budżetu, na projekty trwające maksymalnie 2 lata) oraz do 100 tys. euro rocznie (tzw. Umowy ramowe o partnerstwie, do 50% budżetu, na projekty trwające 3-4 lata).

W obu przypadkach: granty będą dofinansowywać tłumaczenie z jednego języka urzędowego europejskiego na inny język europejski oraz promocję (w tym promocję autorów). A utorzy muszą być obywatelami Państw uczestniczących w Programie. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku.

Terminy składania wniosków:

  • luty 2016 r. 
  • luty 2017 r. (ogłoszenie naboru w listopadzie 2016r.)

MEDIA

Terminy naboru wniosków, dla komponentu Media przedstawiają się następująco:

DYSTRYBUCJA / SCHEMAT SELEKTYWNY

Granty przyznawane są firmom europejskim zajmującym się dystrybucją filmów na rynku europejskim. Kwota dofinansowania ustalana jest w zależności od kraju i zakresu wprowadzenia na ekrany w Polsce. Kwoty przedstawiają się następująco : 4 800euro - 1-2 ekrany (maksymalnej ilości ekranów objętych pokazami filmu w najintensywniejszym momencie dystrybucji kinowej), 8 500euro - 3-7 ekranów, 14 200euro - 8 i więcej ekranów, 22300euro - 15 i więcej ekranów, 33 700euro - 25 i więcej, 59 100euro - 40 i więcej.

Termin składania wniosków:
- 2 lipca 2015 r. (ogłoszenie naboru w wrzesień 2014r.)

AGENCI SPRZEDAŻY

O dofinansowanie mogą ubiegać się Agenci sprzedaży realizujący międzynarodową umowę sprzedaży (przynajmniej 10 krajów biorących udział w Programie), którzy pomiędzy 01.01.2009 a 31.12.2013 byli agentami sprzedaży przynajmniej ośmiu niedawno wyprodukowanych filmów europejskich (w tym przynajmniej jednego filmu nie-krajowego), umowy sprzedaży tychże filmów musiały dawać agentowi sprzedaży prawo do ich sprzedaży w przynajmniej 10 krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa, przynajmniej cztery z tych filmów miały premiery kinowe w przynajmniej trzech krajach partycypujących w programie. Spełnienie wszystkich powyższych warunków daje możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 20 000euro. Następnie Agenci mogą ubiegać się o powiększenie wysokości potencjalnego dofinansowania o 20% (dla filmów z krajów: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Wielka Brytania) lub 30% (dla filmów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej) całkowitego wsparcia. Do programu kwalifikowane są filmy nie zawierające treści niezwiązanych z gatunkiem (takich jak nagranie opery, koncertu, występu itp.) ani reklam, ponadto jego pierwsze prawo autorskie nie może pochodzić sprzed 2010 r.

Termin składania wniosków:
- 18 czerwiec 2015 r.

TV PROGRAMMING

Dofinansowanie mogą otrzymać niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować europejski program telewizyjny w tym film fabularny, animowany (do 12.5% kwalifikowalnych kosztów, maks. 500 000euro), dokumentalny (do 20% kwalifikowalnych kosztów, maks. 300 000euro) lub serial TV (z budżetem min. 10 000 000 euro – 6 odcinków x 45 min., do 10% kwalifikowalnych kosztów, maks. 1 000 000euro) realizowany przy udziale co najmniej trzech nadawców z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw uczestniczących w programie.

Termin składania wniosków:
- 28 maja 2015 r.

DYSTRYBUCJA / SCHEMAT AUTOMATYCZNY

Program dla dystrybutorów europejskich. Wsparcie przybierze formę potencjalnego funduszu dostępnego dla dystrybutorów na dalsze inwestycje w niedawno wyprodukowane niekrajowe filmy europejskie w Polsce dot. wsparcia maks. 200 000 biletów. Wielkość potencjalnego funduszu będzie obliczona poprzez pomnożenie liczby kwalifikowalnych płatnych biletów przez stałą kwotę przypadającą na jeden bilet, przykładowo dla filmów emitowanych w Polsce 0,45 euro (pochodzenia z Francji i Wielkiej Brytanii), 0,55 euro (Niemcy, Hiszpania, Włochy), 0,70 euro (inne kraje). Dla potrzeb Programu zdefiniowano progi minimalnej dostępności, który w przypadku dystrybucji w Polsce wynosi 7,5 tyś. euro.Wygenerowany fundusz można wykorzystać tylko poprzez projekty reinwestycyjne.

Termin składania wniosków:
- 30 kwietnia 2015 r.

DEVELOPMENT / PROJEKT POJEDYNCZY

Wnioski mogą składać niezależne europejskie audiowizualne firmy producenckie, które funkcjonują legalnie od co najmniej 12 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz posiadają przynajmniej 50% praw do projektu. Grant ma postać zryczałtowanej kwoty w wysokości 60 000 euro w przypadku animacji, 25 000 euro w przypadku dokumentu kreatywnego, 50 000 euro w przypadku fabuły jeśli szacowany budżet produkcji jest równy/wyższy niż 1,5 miliona euro oraz 30 000 euro w przypadku fabuły jeśli szacowany budżet produkcji jest niższy niż 1,5 miliona euro. Nie został określony minimalny, ani maksymalny udziału procentowego współfinansowania z Programu Kreatywna Europa-Media. 

Termin składania wniosków:
- 16 kwietnia 2015 r.

DEVELOPMENT GIER VIDEO

Europejskie firmy produkujące gry video, które funkcjonują legalnie od co najmniej 12 miesięcy, mogą przedstawić udowodniony dorobek oraz posiadać większość praw do projektu. Dofinansowanie pomiędzy 10 000 euro a 150 000 euro developmentu koncepcji i projektu gry video, nie może przekroczyć 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Termin składania wniosków:
- 26 marca 2015 r.

Rozwój widowni i edukacji filmowej

O dofinansowanie mogą aplikować m.in. dystrybutorzy, agenci sprzedaży, nadawcy, organizatorzy festiwali filmowych, kina i platformy online, organizacje zajmujące się promocją filmową, organizacje działające w zakresie edukacji filmowej, instytuty filmowe, kluby filmowe oraz inne organizacje aktywne w dziedzinie edukacji medialnej i filmowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Projekty objęte wsparciem mają służyć polepszeniu współpracy między inicjatywami edukacji filmowej w Europie, mają na celu zwiększenie ich efektywności i wymiaru, opierają się na znaczącej ilości filmów europejskich, mają co najmniej 3 partnerów, którzy aktywnie działają w dziedzinie edukacji filmowej, pochodzą z trzech krajów uczestniczących w podprogramie MEDIA i obejmują co najmniej trzy różne języki.

Termin składania wniosków:
- 26 marca 2015 r.

Przewodniki programowe oraz instrukcje dla wnioskodawców znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Aby wziąć udział w Programie wszyscy wnioskodawcy muszą zarejestrować się w PORTALU UŻYTKOWNIKAhttp://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html,  który rejestruje wnioskodawców oraz udostępnia:

  • szczegółowe informacje o naborach

  • przewodnik programowy

  • instrukcje dla wnioskodawców

  • formularze aplikacyjne