O DOMU POLSKI POŁUDNIOWEJ

Utworzenie Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP) jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń zainteresowanych stron, które bazowały na samodzielnym prowadzeniu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli, a także na budowie strategii ponadregionalnych i wyzwań związanych z perspektywą pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich w latach 2014–2020.

Do roku 2020 Województwa Małopolskie i Śląskie współpracują w ramach Strategii dla Rozwoju Polski Południowej. Została ona przyjęta 5 kwietnia 2013 roku podczas uroczystości na Wawelu, koncentruje się na wspólnym działaniu w obszarach:

 • współdziałania metropolii,
 • podwyższania konkurencyjności gospodarki,
 • rozwoju kapitału ludzkiego,
 • promocji Polski Południowej.

Realizacja celów zapisanych w tym dokumencie ma przyczyniać się m.in. do sprawnego przepływu informacji między województwami, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania klęskom żywiołowym, rozwoju systemów komunikacyjno-transportowych, kreowania specjalizacji gospodarczych Polski Południowej oraz rozwoju sieci współpracy przedsiębiorstw. Na podstawie tego dokumentu opracowano krajową Strategię Rozwoju Polski Południowej. Rząd przyjął ją w styczniu 2014 roku jako tzw. strategię ponadregionalną. To pierwszy w Polsce dokument rządowy zainicjowany przez samorządy, a jego założenia praktycznie pokrywają się z tymi wypływającymi z regionów. Wśród źródeł finansowania Strategii wskazano: krajowe i regionalne programy operacyjne (na lata 2014–2020), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju.

Sukcesywnie rozwijana współpraca trzech województw doprowadziła do powstania Domu Polski Południowej w Brukseli dając dodatkowy impuls do rozwoju południowych regionów Polski pod kątem gospodarczym, kulturowym i inwestycyjnym.

CELE I IDEA DPP

Celem działalności DPP jest budowanie marki i wizerunku Polski Południowej jako silnego europejskiego makroregionu wobec instytucji Unii Europejskiej. Zakłada się zatem pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych Województw Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego. Zespolenie wysiłków pozwoli na pozyskanie i skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, a także promowanie i zabieganie o wspólne interesy regionów zrzeszonych w Domu Polski Południowej w Brukseli wobec Unii Europejskiej oraz innych partnerów zagranicznych.

Założenia te znalazły odzwierciedlenie w liście intencyjnym podpisanym przez Marka Sowę, Marszałka Województwa Małopolskiego, Andrzeja Bułę, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Mirosława Sekułę, Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 28 maja 2014 roku w Katowicach, a następnie potwierdzone zostały zawarciem stosownych umów, inicjując utworzenie Domu Polski Południowej w Brukseli.

DZIAŁALNOŚĆ DPP

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:

 • ujednolicenie działań i inicjatyw zmierzających do wykreowania i promowania marki pod nazwą Dom Polski Południowej w Brukseli wobec instytucji unijnych i na szeroko pojętym forum europejskim,
 • wspólne partycypowanie w projektach unijnych oraz wydarzeniach wpisanych w tzw. agendę Instytucji Unii Europejskiej,
 • udział w imprezach promocyjnych na terenie Brukseli, Belgii oraz poza jej granicami; prowadzenie solidarnej, aktywnej i nowoczesnej polityki promocyjno-informacyjnej.

Koordynację działań Domu Polski Południowej w Brukseli zapewnia wspólny Sekretariat, odpowiedzialny za obsługę inicjatyw realizowanych pod szyldem DPP. Koordynacja działań jest rotacyjna. Jej koordynatorami są Marszałkowie Województw Śląskiego, Małopolskiego i Opolskiego, bądź przedstawiciele poszczególnych regionów, zgodnie z następującą kolejnością:

 • 1 października 2014 - 31 grudnia 2015 - Województwo Śląskie,
 • 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 - Województwo Małopolskie,
 • 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 - Województwo Opolskie,
 • 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 - Województwo Śląskie.