O DOMU POLSKI POŁUDNIOWEJ

Geneza Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP)

Idea utworzenia Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP) zrodziła się w wyniku wcześniejszych doświadczeń zainteresowanych województw, związanych z samodzielnym prowadzeniem swoich przedstawicielstw w Brukseli, a także z budową ponadregionalnych strategii i wyzwań, związanych z perspektywą pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich w latach 2014–2020.

Punktem wyjścia do zacieśnienia kontaktów była z jednej strony współpraca Województw Śląskiego i Opolskiego prowadzona w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia”, powstałego w dniu 25 lutego 2013 r., a z drugiej Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020”, przyjęta 5 kwietnia 2013 r., która z kolei obejmowała Województwa Śląskie i Małopolskie.

Sukcesywnie rozwijana współpraca trzech województw w ramach wyżej wymienionych inicjatyw doprowadziła do utworzenia Domu Polski Południowej w Brukseli, dając dodatkowy impuls do rozwoju południowych regionów Polski pod kątem gospodarczym, kulturowym i inwestycyjnym.

 

Utworzenie i cele DPP

Podstawą utworzenia DPP był List Intencyjny, podpisany 28 maja 2014 r. przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę oraz Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekułę.

Celem DPP jest zwiększenie zasięgu i siły oddziaływania brukselskich przedstawicielstw trzech województw poprzez realizację wspólnych wydarzeń promocyjnych, skuteczniejsze wykorzystanie funduszy unijnych i bardziej efektywne zarządzanie zasobami kadrowymi, technicznymi i lokalowymi, jakimi dysponuje każdy z trzech regionów obecny w Brukseli.

Pierwotnie zasady współpracy trzech województw określono w Porozumieniu, zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim a Województwem Śląskim w dniu 7 października 2014 r. oraz w Umowie dotyczącej organizacji Wspólnego Sekretariatu w ramach inicjatywy Domu Polski Południowej w Brukseli zawartej 26 sierpnia 2014 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli (BRWŚ).

Jesienią 2017 roku, Województwo Śląskie podjęło decyzję o reorganizacji swojego przedstawicielstwa w Brukseli, dlatego powyższe porozumienia zostały zakończone, a misję BRWŚ przejęło Stowarzyszenie BIZNES-NAUKA-SAMORZĄD „Pro Silesia”. W konsekwencji, mając na uwadze wolę kontynuowania współpracy pomiędzy Województwami: Małopolskim, Opolskim i Śląskim, których przedstawicielstwa w Brukseli od 1 stycznia 2018 r. mają wspólną siedzibę, przygotowano nowe Porozumienie określające zasady dalszego reprezentowania interesów ww. Województw w ramach inicjatywy Dom Polski Południowej w Brukseli. 21 marca 2018 r. podpisane zostało nowe porozumienie szczegółowo określające dalszą współpracę. Stanowi ono drugi etap długofalowej strategii mającej na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania oraz rozpoznawalności ww. Województw na arenie europejskiej.

 

 

Funkcjonowanie DPP

Celem wypracowania synergii działania DPP, w 2014 r. uzgodniono trzy obszary, które są priorytetowe dla wszystkich trzech województw, wchodzących w skład Domu Polski Południowej w Brukseli, a następnie powierzono monitorowanie tych obszarów – po jednym- każdemu regionowi. Założeniem tej idei jest monitorowanie danego obszaru przez jedno województwo również w imieniu i na rzecz dwóch pozostałych. Oprócz korzyści czasowej, takie podejście pozwala na wypracowanie ewentualnych wspólnych działań DPP, a docelowo również strategii działania dla całego obszaru Polski Południowej w danym obszarze.

Po przeprowadzonej w 2014 r. analizie, wspólnymi obszarami merytorycznymi, wskazanymi przez wszystkie trzy województwa okazały się:

  1. Innowacje: nowoczesne technologie, inteligentne specjalizacje (w tym ICT) oraz MŚP (koordynuje Woj. Małopolskie)
  2. Energia (w tym OZE) oraz ochrona środowiska i gospodarka wodna (koordynuje Woj. Śląskie)
  3. Wyzwania demograficzne i aktywne starzenie się (koordynuje Woj. Opolskie).

Koordynacja działań Domu Polski Południowej w Brukseli jest rotacyjna. Jej koordynatorami są Marszałkowie Województw Śląskiego, Małopolskiego i Opolskiego, bądź upoważnieni do tego przedstawiciele poszczególnych regionów, zgodnie z następującą kolejnością:

  • 1 października 2014 - 31 grudnia 2015 - Województwo Śląskie
  • 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 - Województwo Małopolskie
  • 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 - Województwo Opolskie
  • 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 - Województwo Śląskie
  • 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 - Województwo Małopolskie
  • 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 – Województwo Opolskie
  • i tak dalej, zgodnie z przyjętą kolejnością

Działania Domu Polski Południowej w Brukseli wspiera wspólny Sekretariat, odpowiedzialny za obsługę inicjatyw realizowanych pod wspólnym szyldem DPP.